Kontakt

Jeśli mają Państwo pytania prosimy o wypełnienie formularza poniżej. Po prawej stronie znajdą państwo mapkę dojazdu do firmy oraz dane teleadresowe naszej firmy.

ul. Prochowa 35, Warszawa

Siedziba firmy

Telefon stacjonarny: 22 879 91 55      Telefon komórkowy: 600 811 850    Email: biuro@jurexk.pl

Oferta

Zarządzanie i administrowanie nieruchomościami.
1. Nadzór nad utrzymaniem w należytym porządku i czystości części wspólnych budynku oraz pielęgnacja zieleni.
2. Przygotowywanie i organizowanie dorocznych zebrań Wspólnoty.
3. Przygotowywanie projektów uchwał i innych aktów prawnych (regulaminy, statut).
4. Pomoc w pozyskiwaniu środków na cele remontowe (np. termomodernizacja, wymiana instalacji wod.-kan. itp.).
5. Prowadzenie oraz aktualizacja wykazu właścicieli, najemców.
6. Prowadzenie formalnoprawnej dokumentacji nieruchomości w wersji papierowej.
7. Na życzenie Klienta zapewniamy dyżury administratora na terenie nieruchomości.

Obsługa Techniczna
1) Prowadzenie książki obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej nieruchomości wspólnej wymaganej przez przepisy Prawa budowlanego.
2) Przechowywanie i utrzymanie w należytym stanie dokumentacji technicznej budynku.
3) Zlecanie wyspecjalizowanym organom kontroli technicznych okresowych przeglądów nieruchomości i urządzeń stanowiących jej wyposażenie techniczne zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego oraz branie udziału w tych kontrolach (koszt kontroli i przeglądów ponosi Wspólnota).
4) Nadzór nad utrzymaniem w należytym stanie technicznym powierzonej nieruchomości.
5) Zapewnienie dla nieruchomości dostaw mediów tj. energii elektrycznej, wody, gazu, odprowadzania ścieków i wywozu śmieci poprzez zawarcie i nadzorowanie umów z przedmiotowymi dostawcami.
6) Zorganizowanie niezbędnych świadczeń związanych z prawidłowym funkcjonowaniem urządzeń technicznych nieruchomości.
7) Nadzór nad bieżącą konserwacją, naprawami w nieruchomości wspólnej, a w szczególności : obsługi technicznej budynku, jego pomieszczeń wspólnych oraz urządzeń technicznych umożliwiających właścicielom lokali korzystanie z oświetlenia, ciepłej i zimnej wody, gazu, domofonu i innych urządzeń należących do wyposażenia nieruchomości wspólnej.
8) Nadzór nad inwestycjami przeprowadzonymi we wspólnocie.

Obsługa księgowo-bankowa
1. Prowadzenie księgowości przy pomocy specjalistycznego programu komputerowego.
2. Przechowywanie dokumentacji statystycznej i księgowo-rozliczeniowej.
3. Prowadzenie rachunku Bankowego Klienta.
4. Prowadzenie sprawozdawczości Klienta dla urzędów zgodnie z obowiązującymi przepisami.
5. Upominanie właścicieli lokali, którzy zalegają z opłatami.
6. Sporządzanie rocznych planów gospodarczych i finansowych oraz sprawozdań z ich realizacji.
7. Roczne naliczenie świadczeń za rok poprzedni po zebraniu sprawozdawczym.
8. Bieżące informowanie Klienta o kosztach związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej, mediów oraz kosztów remontów.
9. Przedkładanie do Klienta przekazów bankowych w celu terminowej regulacji należności, sprawdzanie faktur pod względem formalnym i rachunkowym.
10. Ubezpieczenie w imieniu Wspólnoty budynku od ryzyka ognia i innych żywiołów.

O firmie

Jurex działa na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej oraz na podstawie licencji zawodowej zarządcy nieruchomości Nr 8760 wydanej przez Prezesa Urządu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast.

Naszą dewizą jest stałe podnoszenie jakości usług i kwalifikacji, ścisła współpraca z Zarządem Wspólnoty, troska o niskie koszty oraz dbanie o powierzone mienie.

Podstawę naszej działalności stanowi odpowiednio i przygotowany zespół ludzi, który pozwala sprawnie i kompetentnie wykonywać powierzone nam zadania. Posiadane wieloletnie doświadczenie i wiedza pozwalają zapewnić optymalne warunki w prowadzeniu administrowania i technicznego utrzymania nieruchomości. Nie uznajemy sztywnych godzin pracy i pozostawiania nie rozwiązanych problemów.

Jurex Kobuciński Jerzy

Zarządzanie, administrowanie nieruchomościami